Hong Kong International Franchise, Investment & Entrepreneur Expo 2006
Hong Kong International Franchise, Investment & Entrepreneur Expo 2006
Hong Kong International Franchise, Investment & Entrepreneur Expo 2006
展會效用
參與國家
展會宣傳
參展費用
其他宣傳活動
海外展會代理
如何參與?
下載參展表格

 

 

參展費用:

(1) 標準展位
3米(闊) x 3米(深)
港幣19,800 (香港參展商)
美元2,560 (海外參展商)
人民幣19,800 (國內參展商)
( 費用包括:圍板、地氈、公司名牌、一桌、兩椅及兩支射燈。)

(2) 展覽淨地 ( 每次租用不得少於18平方米)
每平方米展覽淨地 :
港幣1,980 (香港參展商)
美元256 (海外參展商)
人民幣1,980 (國內參展商)